2006 Miss SWOSU Pageant

2006 Pageant Winner

Ashley Bledsoe
Miss Southwestern
Ashley Bledsoe

Miss Southwestern Contestants

Ashley Bledsoe

Ashley Bledsoe

Name

Ashley Slemp

Bobbi Poff

Bobbi Poff

Brittany Moody

Brittany Moody

Caitlin Hicks

Caitlin Hicks

Cammi Valdez

Cammi Valdez

Charity Thompson

Charity Thompson

Cheri Lemons

Cheri Lemons

Holly Bradford

Holly Bradford

Holly Bullington

Holly Bullington

Jennifer Owens

Jennifer Owens

Kelly Harrell

Kelly Harrell

Kirsten Scott

Kirsten Scott

Kori Davis

Kori Davis

Kristyn Beck

Kristyn Beck

Margo Bullington

Margo Bullington

Nicole Moody

Nicole Moody

Nicole Nguyen

Nicole Nguyen

Pinkey Patel

Pinkey Patel

Ranee Young

Ranee Young

Former Contestant Information

20182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005